fbpx Regulamin Usługi Newsletter | Pompy ciepła i fotowoltaika w GRODNO S.A. Elektryka Automatyka Oświetlenie Klimatyzacja Kable

DOŁĄCZ DO NAS!

Współpraca z GRODNO SA

Grodno SA zaprasza do współpracy podmioty i osoby fizyczne, które chcą uruchamiać na terenie całej Polski nowe oddziały Grodna lub współpracować na określonych przez obie strony zasadach.

Prosimy prześlij swoje dane z krótkim listem motywacyjnym na adres wspolpraca@grodno.pl

Regulamin Usługi Newsletter

Regulamin Usługi Newsletter

 

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter (dalej Regulamin), określa zasady świadczenia przez Grodno S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (dalej Newsletter).
2. Świadczeniodawcą Newslettera jest Grodno S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie, ul. Kwiatowa 14, 05-126 Michałów - Grabina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000341683, NIP: 536-10-97-644, REGON: 012144675 , kapitał zakładowy: 1.538.186,10 zł (wpłacony w całości).
3. Do korzystania z Newslettera konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail). Nie jest jednocześnie konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych, poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.


§ 2. Przedmiot Newslettera
1. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez Grodno S.A. na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości zawierających informacje handlowe w postaci komunikacji marketingowej dotyczącej produktów i usług własnych (m. in. informacje dotyczące produktów, oferty, w tym akcji promocyjnych, a także wydarzeń związanych z promocją produktów oferowanych przez Grodno S.A.).
2. Użytkownik w celu zamówienia Newslettera udostępnia swój adres e-mail w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w ust. 1. Z chwilą potwierdzenia chęci otrzymywania Newslettera przez Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newslettera nastąpi po tej chwili.


§ 3. Warunki korzystania
1. Newsletter jest bezpłatny.
2. Korzystać z Newslettera może każda osoba, która wyrazi na to zgodę w serwisie internetowym Grodno S.A. (okienko popup). Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim spowoduje zawarcie umowy o Newsletter i rozpoczęcie świadczenia usług.
3. Użytkownik korzystając z Newslettera zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych innych osób bez zgody osób do tego uprawnionych.
4. Poszczególne wiadomości wysyłane przez Grodno S.A. w ramach Newslettera, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Grodno S.A. stanowić może naruszenie prawa.


§ 4. Czas trwania
1. Umowa o korzystanie z Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie Newslettera. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
3. Użytkownik wypowiada umowę o korzystanie z Newslettera poprzez wypisanie się z listy subskrybentów wysyłając oświadczenie na adres e-mail: iod@grodno.pl bądź klikając w służący do tego link zawarty w przesyłanych mu w ramach Newslettera wiadomościach.
4. Grodno S.A. może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
5. Grodno S.A. ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.
6. W przypadku chęci ponownego skorzystania z Newslettera wystarczy ponownie się do niego zapisać w sposób określony w niniejszym regulaminie.


§ 5. Dane osobowe
1. Grodno S.A., ul Kwiatowa 14, 05-126 Michałów Grabina jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newslettera.
2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@grodno.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu e-mail Użytkownika do wysyłki Newslettera.
4. Dane osobowe są przetwarzane przez Grodno S.A. w celu związanym z realizacją usługi Newsletter tj. wysyłki na podany adres e-mail informacji handlowych w postaci komunikacji marketingowej dotyczącej produktów i usług własnych (m. in. informacje dotyczące produktów, oferty, w tym akcji promocyjnych, a także wydarzeń związanych z promocją produktów oferowanych przez Grodno S.A.), na podstawie zgody wymaganej przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych (m. in. informacje dotyczące produktów, oferty, w tym akcji promocyjnych, a także wydarzeń związanych z promocją produktów oferowanych przez Grodno S.A.), a także zabezpieczenie ewentualnych roszczeń.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
7. Użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie Newslettera (tj. do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną), a po tym okresie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Grodno S.A. jako administratora.
8. Grodno S.A. zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami.
9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą upoważnieni pracownicy Administratora, a także podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy dane do przetwarzania w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, prawnicze, doradcze, audytorskie.
11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
12. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
13. Dane osobowe dotyczące Użytkowników są chronione przez Grodno S.A. przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
14. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newslettera nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie www.grodno.pl.


§ 6. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na następujący adres e-mail: iod@grodno.pl lub pocztą tradycyjną bezpośrednio na adres Grodno S.A.
2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newslettera i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
3. Grodno S.A. rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Aktualności

Sieć sprzedaży