fbpx Polityka prywatności | GRODNO - Hurtownia Elektryczna Automatyka Fotowoltaika Oświetlenie Klimatyzacja Kable

Menu główne

DOŁĄCZ DO NAS!

Współpraca z GRODNO SA

Grodno SA zaprasza do współpracy podmioty i osoby fizyczne, które chcą uruchamiać na terenie całej Polski nowe oddziały Grodna lub współpracować na określonych przez obie strony zasadach.

Prosimy prześlij swoje dane z krótkim listem motywacyjnym na adres wspolpraca@grodno.pl

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Tworzymy ten dokument, aby poinformować Cię o naszej Polityce Prywatności. Chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się pewnie. Dowiesz się tutaj kim jesteśmy, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i udostępniamy dane osobowe w ramach Grodno S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie („Grodno”), w jakim celu to robimy oraz w jaki sposób osoby, których dane przetwarzamy mogą egzekwować swoje prawa do prywatności.

Grodno jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

O nas:

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z niniejszego serwisu, jest Grodno S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie, ul. Kwiatowa 14, 05-126 Michałów-Grabina, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000341683, NIP: 536-10-97-644, REGON: 012144675 , kapitał zakładowy: 1.538.186,10 zł (wpłacony w całości).

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych klientów, kontrahentów, pracowników czy współpracowników, które możesz wprowadzać do serwisu prowadzonego w domenie grodno.pl jesteś Ty. My zaś przetwarzamy te dane w Twoim imieniu i wyłącznie na Twoje udokumentowane polecenie, a bez takiego polecenia, tylko w przypadku, gdyby zobowiązywały nas do tego przepisy prawa.

Kontakt z nami:

Z Grodno S.A. można skontaktować się w następujący sposób:

• elektronicznie na adres e-mail: iod@grodno.pl,

• pisemnie na adres: Grodno S.A., ul. Kwiatowa 14, 05-126 Michałów-Grabina

Nasze zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności:

Dbamy o to, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi i niniejsza Polityka Prywatności została przygotowana zgodnie z nimi. Jasno informujemy, w jaki sposób zbieramy dane osobowe i w jakim celu są one wykorzystywane.

Zwracamy uwagę, że Grodno gromadzi dane osobowe i informacje firmowe dostarczone przez swoich (potencjalnych) klientów i kontrahentów, a także dane uzyskane podczas wizyt na stronie internetowej www.grodno.pl i korzystania z niej.

Traktujemy Twoje dane osobowe bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby optymalnie chronić udostępnione dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, nadużyciem, utratą i kradzieżą.

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz monitorujemy i chronimy swoje usługi przed nadużyciami i oszustwami.

Odwiedzający nasz serwis:

Dane osobowe, które mogą być gromadzone przez Grodno obejmują imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres IP. Dane te mogą być zbierane za pośrednictwem formularza internetowego do kontaktu oraz plików cookie. Powyższe dane osobowe zbierane są dobrowolnie, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości zawarcia lub wykonania przez Grodno umowy bądź innych oferowanych przez nas świadczeń.

Cele wykorzystania i przetwarzania danych:

Pamiętaj, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne i robimy to w następujących celach:

a. składanie ofert, ustalanie warunków współpracy i/lub dostarczanie informacji o usługach i innych działaniach Grodno;

b. zawieranie i realizacja umów oraz utrzymywanie kontaktu z klientem/kontrahentem;

c. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

d. odpowiadanie na pytania, rozpatrywanie reklamacji i innej obsługi posprzedażowej,

e. marketing bezpośredni (inny niż newsletter);

f. newsletter;

g. w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przechowywanie i usuwanie danych:

Ponieważ wykorzystujemy przekazane przez Ciebie dane do wyżej wymienionych celów, Grodno przechowuje i przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa. Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody są przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem. W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa prosimy o kontakt.

Po upływie okresu przetwarzania, o ile jest to technicznie możliwe do wykonania oraz gdy właściwe przepisy prawa nie pozwalają lub nie nakazują dalszego przetwarzania danych osobowych, dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane (pozbawiane cech umożliwiających identyfikację danej osoby).

Udostępnianie i ujawnianie danych osobowych podmiotom trzecim:

Grodno udostępnia dane osobowe stronom trzecim, jeśli jest to konieczne do osiągnięcia wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w tym w szczególności:

a. podmiotom, z którymi współpracujemy w związku z realizacją zawieranych z Tobą umów lub świadczenia Ci w inny sposób usług (np. podwykonawcom).

b. podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne związane z działalnością niniejszego serwisu bądź oprogramowania i procesów związanych ze świadczeniem Ci naszych usług;

c. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

d. podmiotom współpracującym w ramach kampanii marketingowych,

e. podmiotom z grupy kapitałowej Grodno,

f. innym podmiotom i organom uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Podmioty, o których mowa w lit. a) -d ), przetwarzają dane osobowe podane przez Ciebie w naszym imieniu wyłącznie na podstawie zawartych z nami umów i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, aby zapewnić równy poziom bezpieczeństwa i poufności wszystkich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa. Do współpracy wybieramy wyłącznie podmioty, które zapewniają niezbędne gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO oraz w pełni chroniło prawa osób, których ono dotyczy.

Grodno jest i pozostaje odpowiedzialna za te operacje przetwarzania. Ponadto pragniemy podkreślić, że udostępnianie danych osobowych innym podmiotom zewnętrznym odbywa się wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą.

Podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich. Wobec tych państw nie została wydana przez Komisję Europejską decyzja uznająca, że państwa te zapewniają odpowiedni poziom ochrony w rozumieniu europejskich przepisów o ochronie danych.

Zasady, którymi się kierujemy i podstawy, na jakich przetwarzamy Twoje dane:

Grodno dokłada najwyższej staranności w celu ochrony interesu osób, których dane osobowe przetwarza, a w szczególności w celu zapewnienia, by dane te były:

a. przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla realizacji celów, w których są przetwarzane;

d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania;

f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zwykle na podstawie zgody, która może zostać wycofana w każdym momencie. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania zawartej pomiędzy Tobą a nami umowy lub do podjęcia działań na Twoje własne żądanie, jeszcze przed jej zawarciem. W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze danych osobowych. Takie obowiązki wynikają np. z przepisów prawa pracy, czy ustawy o rachunkowości. Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Twoje prawa:

Grodno informuje, że przysługują Ci następujące prawa:

1. dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;

2. sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że masz prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Grodno S.A. nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Ciebie, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4. przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż masz prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

W jakim terminie spełnimy Twoje żądania? Odpowiedzi i informacji staramy się udzielać niezwłocznie – co do zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby, termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące - z uwagi na skomplikowany charakter żądania. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, podając Ci przyczynę takiego opóźnienia.

Cookies

Grodno prowadząc niniejszy serwis korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Używamy wyłącznie technicznych, funkcjonalnych i analitycznych plików cookie, które nie naruszają Twojej prywatności. Należy pamiętać, że plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze,

tablecie lub smartfonie podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej administrowanej przez Grodno.

Zwróć uwagę, że możesz zrezygnować ze stosowania plików cookies, ustawiając przeglądarkę internetową tak, aby przestała zapisywać pliki cookie. Możesz również usunąć wszystkie zapisane wcześniej informacje w ustawieniach swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z funkcją pomocy w swojej przeglądarce.

Szczegółowo o stosowanych przez nas plikach cookies informujemy w naszej Polityce plików Cookie, którą możesz znaleźć pod adresem: https://www.grodno.pl/polityka-plikow-cookie.html

Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Grodno może modyfikować niniejszą Politykę Prywatności. Zmiany w przepisach i regulacjach mogą wymagać od nas dostosowania naszej Polityki Prywatności. Możemy również chcieć dostosować naszą Politykę Prywatności na podstawie nowych informacji bądź w związku ze zmianą zakresu naszej działalności. Jeśli zmienimy Politykę Prywatności, niezwłocznie udostępnimy nową wersję online.

Aktualności

Sieć sprzedaży