Menu główne

DOŁĄCZ DO NAS !

Współpraca z GRODNO SA

Grodno SA zaprasza do współpracy podmioty i osoby fizyczne, które chcą uruchamiać na terenie całej Polski nowe oddziały Grodna lub współpracować na określonych przez obie strony zasadach.

Prosimy prześlij swoje dane z krótkim listem motywacyjnym na adres wspolpraca@grodno.pl

 

O nas

O nas

Grodno SA to jeden z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych, oświetleniowych w Polsce. Łącznie Grodno ma w ofercie ponad 170 tys. towarów producentów oraz ok. 300 produktów pod marką własną Luno. Ofertę Grodna wyróżnia kompleksowy, stale poszerzany asortyment. W ostatnim czasie spółka wzbogaciła katalog produktów o rozwiązania z sektora klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania.

W sieci grupy Grodno zlokalizowanych jest 80 punktów sprzedaży w kluczowych miastach na terenie kraju, m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu. Firma dysponuje nowoczesnym magazynem logistyczno-dystrybucyjnym w Małopolu koło Warszawy oraz systemem informatycznym nowej generacji, co umożliwia dystrybucję towarów do klienta w konkurencyjnym czasie 24 godzin.

Grodno to również właścicel 100 % udziałów w Bargo sp. zo.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim. Głównym przedmiotem działalności spółki jest dystrybucja materiałów elektrotechnicznych i oświetleniowych poprzez sieć 9 oddziałów zlokalizowanych w Województwie Mazowieckim 

Dzięki know-how zdobytemu w ciągu 29 lat działalności spółka oferuje klientom produkty i usługi wysokiej jakości. Równolegle z dystrybucją oferty produktowej Grodno świadczy specjalistyczne usługi doradztwa i audytów energetycznych oraz oświetleniowych. Spółka realizuje projekty oświetlenia i iluminacji oraz projekty sterowania oświetleniem Dali.

Grodno jest również jednym z pionierów fotowoltaiki w Polsce. Spółka realizuje kompleksowe projekty fotowoltaiczne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych w oparciu o komponenty renomowanych dostawców, takich jak SMA

(więcej informacji o ofercie fotowoltaicznej na www.marketfotowoltaiczny.pl).

Klientami spółki są firmy zajmujące się instalacją elektryczną, przemysłowe (służby utrzymania ruchu, zakłady produkcyjne), dystrybucją (hurtownie, sklepy, składy budowlane), obiekty wielkopowierzchniowe (magazyny, sieci handlowe, biurowce, hotele) oraz klienci indywidualni.

Grodno wyróżnia elastyczne podejście do potrzeb klientów i wsparcie merytoryczne poprzez bezpłatne szkolenia z zakresu fotowoltaiki, oświetlenia, sterowania oświetleniem, zabezpieczeń i automatyki, programowania sterowników, instalacji inteligentnych i wielu innych.

Grodno należy do elitarnej grupy firm z branży elektrotechnicznej FEGIME Polska.

Firma działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej poprzez organizowanie turnieju piłkarskiego Grodno Cup.

W 2015 roku Grodno obchodziła 25-lecnie swojej działalności.

Wartości Grodno S.A.

uczciwość
wysoka jakość
zaufanie
pracowitość
elastyczność
rozwój

 

Nagrody i wyróżnienia

Laureat Gazeli Biznesu w rankingu Puls Biznesu dla najdynamiczniej rozwijających się firm za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2015 oraz 2016
Mazowiecka Nagroda Jakości za działalność w 2005 roku
Wyróżnione w rankingu „Diamenty Forbesa” za 2013 rok

 

 Grodno w liczbach

 • 29 lat doświadczenia
 • ponad 170 tys. produktów,
 • ponad 85 tys. Klientów,
 • 80 punktów sprzedaży,
 • 700 zatrudnionych osób,
 • 100 % polskiego kapitału,
 • 1500 m kw. powierzchni ekspozycyjnej,
 • 24900 m kw. powierzchni magazynowej.

 

W skład Zarządu obecnej kadencji Grodno SA wchodzą:

Andrzej Jurczak                   Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jarosław Jurczak                  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu

Monika Jurczak                    Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansów

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000341683
Kapitał zakładowy: 1 538 186,10 PLN 

 

English Version

 

About us

Grodno S.A. is the one of the leading electrical and lighting articles distributor in Poland. Grodno  total offer has over 170 thousand products and about 300 products in  private label registered as Luno. The Grodno offer stands comprehensive and constantly expanded assortment. Recently the company enriched the offer in the air conditioning, ventilations and heating solutions.

The distribution system of Grodno contains 80 trading points located in the main cities of Poland, among others in Warsaw, Katowice, Cracow, Poznań and Wrocław. Grodno company features with the high logistic modern storehouse in Małopole nearby Warsaw. We have also the new generation IT system, which allows distribute articles to the client in 24 hours.

Grodno is also the owner of 100 % shares in Bargo Sp. zo.o. with Headquaters in Dziekanów Leśny. The main subject of business activity is distribution of electrical and lighting materials through 9 branches located in Masovian area

Thanks to our know-how which we gained in the time of 27 years of company activity we always offer a high quality services. In parallel with distribution Grodno offers specialist advice service, energetical and lighting audits. Grodno Company realizes the lighting and illumination projects and also projects of Dali lighting projects.

Grodno is also one of the Photovoltaics pioneers in Poland. Grodno Company realizes the complex photovoltaics projects alike for individual projects as for business clients based on the reputable providesrs as SMA and Solar World.

(more information about photovoltaics on website www.marketfotowoltaiczny.pl  http://www.marketfotowoltaiczny.pl )

Our customers are often firms that dealing with electrical and industry distribution, large estates (storehouses, hotels, offices) and also inviduals customers.

Grodno stands out flexible approach  for the customers needs and substantive support through free training in photovoltaic, lighting, Dali lighting, secure and automatics, PLC programming and many others.

Grodno is a member of the elite group of the electrotechnical companies called FEGIME Polska.

Our Company acts for community development by organize Football tournament Grodno Cup.

In 2015 year Grodno celebrated the 25 anniversary of its activities.

 

Grodno S.A. values

 • honesty
 • high quality
 • confidence
 • diligence
 • flexible
 • development

 

Prizes and awards

Laureate of  “Gazelle of Business” in the Business Pulse ranking for the highest dynamic growing company for years: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2015 and 2016

Mazovia prize of quality for activity in 2013 year.

 

Grodno in numbers

 • 29 years of experience
 • Over 170 thousands of articles
 • Over 85 thousands of customers
 • 700 employees
 • 100 % of polish capital
 • 1.500 m2 of exposure space
 • 24.900 m2 of magazine area

 

The current composition of the Management Board:

Andrzej Jurczak                 Chairman of the Board

Jarosław Jurczak              Vice-Chairman, Director of Trade and Marketing

Monika Jurczak                Member of the Board, CFO

 

District Court for the Capital City of Warsaw XIV Commercial Department of National Court Register Nr KRS: 0000341683

Share Capital: 1 538 186,10 PLN 

 

 

Aktualności

Sieć sprzedaży